Maria Lavman Vetö
 
Painting
Print
Installation
Animation
Contact & CV
 
Domain #2
2022
 
Portal #1
2022
 
Portaler
2021
 
Absence Constellations
2021
 
Portaler N S
2020
 
Absence constellations
2020
 
2019
2019
 
2018
 
Maria Lavman Krognoshuset 2017
2017
 
Den fjärde positionen
2015
 
Relax- Addo Projektrum- Malmö Nordic 2013
2013
 
Border
2012
 
Formation 2010
2010
 
Skala 1:52
2009
 
2009
 
I(me) A soundmirror
2007-2008
 
2005
 
1997
 
1995-2013
 
1990
 
1983-1990
 

 

 

 

 

 

 

 


Frånvarokonstellationer
60 målningar
Höörs konsthall
23 mars – 14 april 2019
Verklista
past next English text
 
I sitt arbete som administratör på en gymnasieskola sammanställer Maria Lavman Vetö frånvarorapporter för de ca 2000 eleverna. Elevernas gestaltade frånvaro skapar en nyfikenhet och undran över deras faktiska varande. I den konstnärliga processen har Lavman Vetö omarbetat månatliga frånvarorapporter i både digitala och analoga led. Den grafiska rapporten består av rektanglar som representerar giltig kontra ogiltig frånvaro som visas i ett rutnätssystem. Hon har intuitivt färgkodat frånvaron under skolårets tio månader efter årstidernas färger. De digitala frånvarorapporterna har lagts lager på lager i ett grafikprogram. Uppförstorade detaljer från olika konstellationer av rapporterna (till exempel ett visst program, en årskurs eller en månad) har noggrant valts ut och blivit förlagor till de 60 målningar som visas på utställningen.
De olikfärgade rektanglarna i målningarna erbjuder i sin enkelhet multipla tolkningar av verken.
De abstrakta motiven är möjliga att avläsa som sekvenser av vardagliga, slumpmässiga händelser, som tid i grafisk gestaltning, som rytmer, som partitur eller som enbart färg och form. Att omges av målningarna, de fysiska presentationerna av faktisk uppmätt tid, är en visuell upplevelse av ordning, harmoni och stringens.
Frånvarokonstellationer suddar i gränserna mellan lönearbetets vardag och konstnärlig praktik; mellan varande och frånvarande; slump och beräkning.
Hannah Federley Holmkvist
 
Absence Constellations
 
As an administrator at a highschool Maria Lavman Vetö compiles absence reports for the 2000 students. The student's configured absence creates a curiosity and wonder about their actual being. In the artistic process, Lavman Vetö has reworked monthly absence reports both digital and analogue. The graphical report consists of rectangles representing valid versus invalid absence shown in a grid system. She has intuitively color-coded absence during the school year's the months following the seasons colors. The digital absence reports have been stored layer by layer in a graphics program. Magnified details from various constellations of the reports (for example; a particular class, program, year or month) have been carefully selected and have become models for the exhibition's 60 paintings.
 
The different colored rectangles in the paintings, in their simplicity, offer multiple interpretations of the works. The abstract motifs are possible to read as sequences of everyday, random events; such as time in graphic design, as rhythms, as scores or just as color and form. To be surrounded by the paintings; the physical presentations of actual measured time, is a visual experience of order, harmony and rigor.
Absence constellations blur the boundaries between the wage work's everyday life and artistic practice; between presence and absence; coincidence and calculation.
 
Hannah Federley Holmkvist (translation: Maria Lavman Vetö)
 
 
 
 
 

 

Under tiden från en plats till en annan, Galleri Rostrum, Malmö Undet tiden från en plats till en annan, collage and slideshow I(me)a Soundmirror Edron and Venore Charlottenborg, Efterårsudstillingen, Copenhagen Galleri Tres Hombres Art, Hotell Tylösand, Halmstad 8 Paraboles Paintings 80s Absence Constellations Vargåkra Gård, Konsthall & Galleri